22. mars er Verdens Vanndag

Temaet for Verdens Vanndag 22. mars 2022: «Grunnvann – gjør det usynlige synlig» («Groundwater – making the invisible visible»).

Grunnvann er det «usynlige» vannet som vi ofte ikke tenker over som vannkilde nettopp fordi vi ikke ser det.

Faktum er at grunnvann er verdens viktigste ferskvannsressurs. I store deler av verden er grunnvann den eneste kilden til rent vann. Økende befolkning, økt menneskelig aktivitet og klimaendringer utgjør imidlertid en stadig økende trussel for grunnvannet.

For å oppnå FNs bærekraftsmål om rent vann til alle, må vi både beskytte og øke kunnskapen om denne livsviktige ressursen. Derfor er det så viktig å sette grunnvann på dagsorden.

Hva er Verdens Vanndag?

Verdens Vanndag (World Water Day) ble innstiftet av FNs generalforsamling i kjølvannet av Rio-konferansen om miljø og utvikling i 1992. Verdens Vanndag har fra og med 1993 blitt markert den 22. mars hvert år – over hele verden.

Hensikten med Verdens Vanndag er generelt å få økt oppmerksomhet på viktigheten av ferskvann og fremme en bærekraftig forvaltning av ferskvannsressursene i verden.

FN utpeker hvert år et tema for Verdens Vanndag.